Cele


Cel nadrzędny

Wykorzystać szansę udziału MŚP w łańcuchu dostaw na rzecz budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych (MFW) na morzu bałtyckim.


Cele klastra

 • Dążenie do maksymalizacji udziału profesjonalnych MŚP w lokalnym łańcuchu dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na morzu bałtyckim; 
 • Budowanie relacji z podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw dla polskich farm wiatrowych na Bałtyku;
 • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy członkami Klastra i podmiotami z łańcuch dostaw;
 • Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Klastra;
 • Działalność informacyjna, edukacyjna i lobbingowa w celu prezentacji profesjonalnych członków Klastra, jako atrakcyjnych i konkurencyjnych uczestników łańcuch dostaw na rzecz farm wiatrowych na morzu bałtyckim;
 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków Klastra;
 • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
 • Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Klastra i regionu;
 • Tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Klastra oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;
 • Doradztwo dla przedsiębiorstw, rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych, oraz przeciwdziałanie bezrobociu;
 • Tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych;
 • Wspieranie rozwoju gospodarki poprzez tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu;
 • Integracja środowiska branżowych MŚP oraz firm pokrewnych;
 • Eliminowanie barier hamujących rozwój morskiej energetyki wiatrowej na morzu bałtyckim;
 • Inicjowanie i wdrażanie projektów wspierających działania w zakresie efektywności energetycznej;
 • Dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w granicach działania Klastra;
 • Promocja innowacji zmniejszających emisje CO2 do atmosfery;
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki;
 • Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnienie dobrych przykładów (wdrożeń) w ramach Klastra;
 • Uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich;
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

 • Cele Klastra będą osiągane między innymi poprzez

 • Budowanie relacji pomiędzy członkami Klastra i uczestnikami łańcuch dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na Bałtyku;
 • Wsparcie członków Klastra w przygotowaniu i aplikowaniu do platform informatycznych i zakupowych uczestników łańcucha dostaw;
 • Wsparcie członków Klastra w wypracowaniu, przygotowaniu i uruchomieniu konsorcjów celowych na rzecz budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku;
 • Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej Klastra i innych kanałów przekazu informacji;
 • Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach, szkoleniach;
 • Planowanie i koordynowanie innowacyjnych projektów dla firm i Członków Klastra oraz wspólne występowanie z wnioskami o ich dofinansowanie ze środków publicznych, krajowych i wspólnotowych;
 • Działania na rzecz podejmowania badań nad innowacjami, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi klastrami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra w celu zapewnienia i ułatwienia Członkom Klastra i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii;
 • Bezpośrednie kontakty z polskimi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim oraz z władzami samorządowymi i administracją państwową zarówno regionu, jak i Polski w celu przybliżenia im wiedzy o działalności Klastra oraz jego wpływu na rozwój regionu.