Klaster #MŚPdlaOffshore


Klaster

Klaster małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) lokalnego łańcucha dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na morzu bałtyckim o nazwie „MŚP dla Offshore”, jest dobrowolnym skupiskiem, porozumieniem przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, chcących uczestniczyć w łańcuchu dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na morzu bałtyckim. Więcej o klastrze …


MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są motorem gospodarki europejskiej. Są one głównym źródłem zatrudnienia, budzą ducha przedsiębiorczości i innowacji w UE, a tym samym mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia. Więcej o MŚP…

Klasyfikacja przedsiębiorstw (według EC)


Offshore

Offshore to szerokie pojęcie, w gospodarce potocznie używane w stosunku do branż związanych z działalnością morską, w szczególności związaną z budową i utrzymaniem infrastruktury na morzu. Potocznie offshorem w Polsce nazywa się działalności związaną z budową farm wiatrowych na morzu bałtyckim. My stosujemy pojęcie Offshore, w stosunku do uczestników tworzących łańcuch dostaw na rzecz budowy morskich farm wiatrowych (MFW) na morzu bałtyckim. Więcej o offshore …


Cel

Wykorzystać szansę udziału MŚP w łańcuchu dostaw na rzecz budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych (MFW) na morzu bałtyckim. Więcej o celach…


Wartość rynku

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku oceniany jest na ok. 11 GW do 2040 roku, a szacowana łączna wartość inwestycji to nawet 160 mld zł. Więcej o rynku …


Łańcuch dostaw

Ocenia się, że udział krajowych dostawców i poddostawców w całej inwestycji budowy polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku może osiągnąć poziom od 23 % do 38 %. Więcej o łańcuchu dostaw …


Członkowie


ubezpieczenia w tym dla OZE
Transport gabarytowy

Więcej członków…